Polityka
prywatności

I
[Zawartość polityki prywatności administratora]

1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej hsunique.eu (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę.

II
[Administrator Danych Osobowych]

1. Firma MPM Studio Detalingu Mateusz Marczykowski z siedzibą przy ul. Złotowskiej 2/6, 89-310 Łobżenica, NIP 7642530252 , REGON 361889258 reprezentowany Mateusza Marczykowskiego jest administratorem danych osobowych użytkowników Strony.
2. Z administratorem danych można skontaktować się:
a. pod adresem korespondencyjnym: Firma MPM Studio Detalingu Mateusz Marczykowski
ul. Złotowska 2/6, 89-310 Łobżenica
b. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@hsunique.eu

III
[Cele, podstawy i okres przetwarzania]

1. Działanie strony i środki bezpieczeństwa

1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres serwisu internetowego, z którego pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
2. Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych podmiotów, m.in. Facebook, Google, YouTube, PayU. Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika serwisu internetowego przez zewnętrzny podmiot.
3. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
a. informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
4. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
5. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane przez okres 3 lat.
6. Zalecamy korzystanie tylko z zaufanych komputerów, na których zainstalowane jest sprawdzone oprogramowanie, oraz skanowanie programem antywirusowym dysków w poszukiwaniu wirusów.
7. Administrator podjął techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich przechowywanych danych, przede wszystkim przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszyscy pracownicy/współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni i zobowiązani do zachowania danych Klientów w tajemnicy.
8. Za pośrednictwem przeglądarki Klienta Administrator stosuje standardowe środki bezpieczeństwa – szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer). Jest to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Na podstawie symbolu kłódki w przeglądarce Klienta można rozpoznać obszary chronione. Z reguły bezpieczne połączenie jest rozpoznawalne na podstawie adresu rozpoczynającego się od „https://”. Wykonując podwójne kliknięcie na symbolu zamka otrzymuje się bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Szyfrowanie SSL zapewnia bezpieczne przekazanie danych osobowych Klienta. Dotyczy to składanych przez niego zamówień. Zapewnienie absolutnej ochrony jest jednak niemożliwe. Sklep internetowy hsunique.eu oraz pozostałe systemy Administratora zabezpieczone są środkami technicznymi i organizacyjnymi przed zniszczeniem, utratą, dostępem, zmianą lub udostępnieniem danych Klientów przez osoby nieupoważnione.

2. Zakupy
Podczas dokonywania zakupu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, formy płatności oraz nazwy firmy i numeru NIP (jeśli dotyczy). Wszystkie w/w dane osobowe wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Reklamacje
1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje
o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

5. Formularz kontaktowy
Administrator daje możliwość skontaktowania się z nim za pomocą formularza kontaktowego. Podanie podstawowych danych (adres e-mail) jest niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania przesłanego przez Klienta – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku odmowy ich podania Administrator nie będzie miał możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

6. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. wprawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

7. Statystyki korzystania z usług
1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych dostarczanych przez dostawcę hostingu.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora.

8. Działania marketingowe i PR administratora
Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza prawi wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

9. Działania marketingowe innych produktów lub usług
1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

10. Prawa autorskie
Zawartość serwisu internetowego, a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Użytkownik serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości. Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

IV
[Odbiorcy danych użytkowników]

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. producentów dostawców towarów, dostawców hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych

V
[Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich]

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

VI
[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie
są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie o żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
b. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia
jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej
do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
• administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
h. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
c. telefonicznie: (22) 531 03 00.

VIII
[Zmiany polityki prywatności]

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

IX
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

1. RODO — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119,s. 1);
2. art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
3. art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
4. art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

Close Menu
Koszyk Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
×

Koszyk