Regulamin
i zwroty

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.hsunique.eu zwanym dalej Sklepem jest firma:
MPM Studio Detalingu Mateusz Marczykowski
ul. Złotowska 2/6
89-310 Łobżenica
NIP: 7642530252
Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.
Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i podmioty gospodarcze zwani dalej Klientem.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienie towaru stanowi chęć zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez Klienta na warunkach zawartych w ofercie sklepu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep do realizacji stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach (stronie) Sklepu.
Obsługa zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
Ceny produktów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT (23%).
Klient ponosi koszty dostawy wysyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. W opisie każdego produktu podano wszystkie możliwe opcje dostawy wraz z ich cenami. Przesyłka jest bezpłatna do zamówienia o wartości powyżej 300 zł brutto, bez względu na ilość zamówionych sztuk.
Dokument sprzedaży wysyłany jest elektronicznie na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
Płatności można dokonywać w następujący sposób:
przelewem bankowym – nr rachunku: 08 8938 0006 0007 9181 2000 0010 (w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia),

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Wysyłka towaru nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu. Dopuszczalna jest wysyłka produktów z zamówienia z różnych magazynów – tj. więcej niż jedną przesyłką, przy czym Klient ponosi koszty wysyłki wg cennika, bez dodatkowych opłat.
Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania prosimy sporządzić stosowny protokół. Prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym wiadomością telefoniczną lub przez e-mail. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona.

REKLAMACJE
Reklamacje należy zgłaszać mailowo: sklep@hsunique.eu (z dopiskiem „reklamacja”).
W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki prosimy o spisanie z kurierem protokołu szkody na tę okoliczność.
Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego hsunique.eu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy listownie: MPM Studio Detalingu Mateusz Marczykowski, ul. Złotowska 2/6, 89-310 Łobżenica
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić wraz z nienaruszonymi metkami oraz oryginalnym opakowaniem na adres firmy: MPM Studio Detalingu Mateusz Marczykowski, ul. Złotowska 2/6, 89-310 Łobżenica
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi konsument.
Środki pieniężne z tytułu odstąpienia od umowy zostaną przelane w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru, na rachunek bankowy Klienta wskazany w formularzu odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.

Close Menu
Koszyk Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
×

Koszyk